දේශනා පටිගත කිරීම් තුනක්

සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් පසුගිය දින කිහිපය තුළ කොළඹ දී කල දේශනා තුනක පටිගත කිරීම් අප වෙත ලැබී ඇත. ඒවා පහතින් ලබාගන්න. මේවා අප වෙත එවූ සද්ධාතිස්ස හිමියන්ට සහ දේශප්‍රිය මහතාට මේ ධර්ම දානමය පින අයත්වේ.

  1. 2018-03-05 නාවල දොස්තර ශ්‍රියානි මහත්මියගේ නිවසේ පැවැත්වූ කෙටි දේශනාව
  2. 2018-03-08 සරණ පාර CECB හිදී පැවති දේශනාව
  3. 2018-03-10 කිරුලපන ශ්‍රී යමුනා සදහම් අරමේදී පැවැත්වූ දේශනාව